மூன்றாம் வருட முதலாம் அரையாண்டுப் பரீட்சை அனுமதி அட்டை வழங்கல்